Uniwersytet Oświatowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

środki finansowe, którymi dysponują powiatowe urzędy pracy; przeznaczone na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych umiejętności

 

mikroprzedsiębiorstwo

zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro

 

małe przedsiębiorstwo

zatrudnia mnij niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;

 

średnie przedsiębiorstwo

zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro

 

priorytety wydatkowania środków KFS w 2020 r. - wsparcie kształcenia ustawicznego:

 1. dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki  nad dzieckiem;
 2. osób po 45 roku życia;
 3. w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 5. w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 7. pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej

Kto może ubiegać się o środki?
O środki mogą się ubiegać pracodawcy, tj. podmioty zatrudniające co najmniej jednego pracownika (zatrudnienie na umowę o pracę)

Jakie działania można dofinansować?
W ramach KFS sfinansować można:

 • kurs
 • studia podyplomowe
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • badania lekarskie lub psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

 

Jaka jest wysokość wsparcia?
100%
 kosztów kształcenia ustawicznego – jeżeli pracodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorstw
80% kosztów kształcenia ustawicznego, jeżeli pracodawca nie należy do grupy mikroprzedsiębiorstw

Gdzie składać wnioski?
Wnioski składane są do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej.

Kiedy składać wnioski?
W odpowiedzi na ogłoszony przez powiatowy urząd pracy nabór wniosków o dofinansowanie. Informacje zamieszczane są na stronach internetowych urzędów.

JAK UZYSKAĆ DOTACJĘ? KROK PO KROKU…

KROK 1

Określ swoje potrzeby szkoleniowe. Możesz to zrobić samodzielnie albo skorzystać z pomocy wybranej przez siebie firmy szkoleniowej.

KROK 2

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków  złóż do właściwego powiatowego urzędu pracy wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj, że szkolenie nie może rozpocząć się przed podpisaniem umowy z powiatowym urzędem pracy.

KROK 3

Jeżeli Twój wniosek zostanie pozytywnie oceniony i podpiszesz umowę szkoleniową – zrealizuj szkolenia, a następnie rozlicz się z powiatowym urzędem pracy.

 

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków dla usług szkoleniowych świadczonych przez Uniwersytet Oświatowy

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń. Rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki

ul. Kossaka 118, 64-920 Piła
NIP: 764-100-95-01


Piła

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 8:00 - 16:00


phone 67 351 27 27

phone 67 212 20 21

mail pila@uo.edu.pl

Poznań

Godziny pracy biura:
Pon. - Pt. 7:30 - 15:30


phone 61 663 20 33

phone 61 663 20 33

mail poznan@uo.edu.pl

Wyślij zapytanie